Ürün barkodu:

Perakende Satış Fiyatı :24.35 TL
(İlaç fiyatları bakanlık tarafından 18.12.2012 tarihinde güncellenmiştir.)
Dikkat
Dar açılı glokomda kontrendikedir. Prostat hipertrofisi, paralitik ileus vb. durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Parkinson hastalığında dopamin agonistlerine bağlı psikoz tedavisinde kullanılmaz. Diyabetli hastalar hiperglisemi yönünden izlenmelidir. Nöbet öyküsü olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Lipid düzeylerinde değişikliklere yol açabilir. Tedavi sırasında ALT ve AST yükselmeleri yakından izlenmeli ve doz azaltılması düşünülmelidir. Kemik iliği depresyonu, hipereozinofili ve miyeloproliferatif hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde ancak zorunlu hallerde ve yarar/zararları dikkate alınarak kullanılmalıdır. Emzirenlerde kullanılmaz. Oluşabilecek uyuşukluk nedeni ile araç kullanan hastalar uyarılmalıdır. Alkol, SSS’ye etkili ilaçlar, levodopa, dopamin, fluvoksamin ve karbamazepinle birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Aktif karbonla aralarında en az 2 saatlik süre olmalıdır. Somnolans, vücut ağırlığında artış, eozinofili, prolaktin, kolesterol, glukoz ve trigliserit düzeylerinde artış, glukozüri, baş dönmesi, iştah artması, periferik ödem, ortostatik hipotansiyon, akatizi, parkinsonizm, diskinezi, döküntü, asteni ve yorgunluk gibi yan etkiler görülebilir.

Özel uyarı: Demansa bağlı psikoz ve/veya davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılması onaylanmamıştır. Bu hasta grubunda kullanıldığında serebrovasküler olaylarda ve mortalitede artış görülebileceğinden kullanılması önerilmez.

Pediatri: 13 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.
Doz

Erişkinlerde: Şizofreni: Önerilen başlangıç dozu günde 1×10 mg’dır. Manik dönem: Başlangıç dozu, monoterapide günde 1×15 mg ve kombinasyon tedavisinde günde 1×10 mg’dır. Bipolar bozuklukta reküransın önlenmesi: Önerilen başlangıç dozu günde 10 mg’dır.

Şizofreninin, manik dönemlerin ve bipolar bozuklukta reküransın önlenmesi tedavisi sırasında, günlük doz, kişisel klinik duruma
bakılarak, günde 5-20 mg arasında ayarlanabilir.

Pediatri: 13-17 yaş arası ergenlerde:
Şizofreni ve bipolar bozuklukta, önerilen başlangıç dozu, hedef doz 10 mg/gün olacak şekilde, günde bir defa 2.5 veya 5 mg’dır. 13 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.

Geriatri: Rutin olarak daha düşük (5 mg/gün) başlangıç dozu endike değildir.

Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda başlangıç dozu olarak 5 mg uygulanmalıdır.


Endikasyon
Antipsikotiktir.

Erişkinlerde ve 13-17 yaş ergenlerde, şizofreni tedavisinde, başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastaların idame tedavisinde klinik düzelmenin sağlanmasında; Bipolar bozuklukta görülen orta-ağır dereceli manik dönemlerin tedavisi ile rekürenslerin önlenmesinde endikedir.